Regulamin konkursu

Regulamin konkursu SNH Drones

§ 1. Konkurs

1.1. Konkurs prowadzony jest przez SNH Group Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000 100 60 40 1, pod adresem ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany, identyfikującą się numerem NIP: 991 054 76 16, REGON: 523 925 635, posiadającą adres e-mail: kontakt@snhdrones.pl, zwaną dalej „SNH Drones”.

1.2. SNH Drones jest realizatorem konkursu oraz fundatorem nagród, a wszelkie koszty związane z jego realizacją pokrywa ze środków własnych.

1.3. Regulamin konkursu realizowanego przez SNH Drones, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.). Regulamin udostępniany jest Uczestnikom konkursu nieodpłatnie pod linkiem (http://snhdrones.pl/regulamin-konkurs). Uczestnik ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Uczestnika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Uczestnik się posługuje.

1.4. Za uczestnika konkursu uważa się każdą osobę, która w czasie trwania konkursu będzie obserwowała profil SNH Drones na platformie Instagram oraz doda komentarz z oznaczeniem 3 znajomych (profilów osób) pod postem konkursowym, dodanym 01.06.2024 r. na profilu SNH Drones na platformie Instagram.

1.5. Datą rozpoczęcia konkursu jest 01.06.2024 r., a jego datą zakończenia 08.06.2024 r.

1.6. Nagrodą niniejszego konkursu jest otrzymanie jednorazowego, indywidualnego kodu zniżkowego o wartości 15% na wszystkie produkty dotyczące uprawnień do podkategorii otwartej A2 dostępne na stronie internetowej organizatora konkursu, innych nagród nie przewiduje się.

1.7. Warunkami niniejszego konkursu oraz wygrania nagrody są:

  • Obserwowanie oficjalnego profilu SNH Drones na Instagramie, obserwacja musi być aktywna do czasu rozstrzygnięcia konkursu,
  • Napisanie komentarza pod postem konkursowym z oznaczeniem 3 znajomych (profilów osób).

1.8 Każda osoba, która spełni warunki konkursu otrzyma w wiadomości prywatnej jednorazowy, indywidualny kod zniżkowy zmniejszający wartość wszystkich produktów dotyczących uprawnień do podkategorii otwartej A2 w koszyku o 15%. Kod można zrealizować do 30.06.2024 r. do godziny 23:59.

§ 2. Ochrona danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych jest SNH Group Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000 100 60 40 1, pod adresem ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany, identyfikującą się numerem NIP: 991 054 76 16, REGON: 523 925 635, posiadającą adres e-mail: kontakt@snhdrones.pl.

2.2. Zakres danych Uczestnika, który będzie wymagany w późniejszym kontakcie ze zwycięzcą konkursu obejmuje: imię i nazwisko, adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail celem realizacji przedmiotu konkursu.

2.3 SNH Drones przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe Uczestnika, który zostanie zwycięzcą niniejszego konkursu oraz, który wyrazi zgodę na ich udostępnienie oraz realizację przedmiotu konkursu.

2.4. Dane osobowe Uczestników są przechowywane oraz mogą być przetwarzane przez SNH Drones w celu:

  • Realizacji przedmiotu konkursu;
  • Kontaktu z Klientem;
  • Realizacji reklamacji;

oraz innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce wskazanej w  Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do prawidłowej realizacji przedmiotu konkursu.

2.5. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w procesie realizacji konkursu. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji przedmiotu konkursu pomiędzy Uczestnikiem a SNH Drones, gdyż bez ich przekazania przedmiot umowy nie będzie mógł zostać zrealizowany.

2.6. Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane przez SNH Drones, ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy: dane.osobowe@snhdrones.pl;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.7. SNH Drones nie udostępnia danych osobowych Uczestnika bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. SNH Drones przekazuje jednak dane osobowe Uczestnika podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji przedmiotu.

2.8. SNH Drones przetwarza oraz chroni dane osobowe Uczestnika na zasadach określonych prawem, w szczególności zgodnie z wymogami RODO oraz ustawą, o której mowa w Regulaminie.

2.9. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka prywatności (https://snhdrones.pl/polityka-prywatnosci).

§ 3. Reklamacje

3.1. Uczestnicy konkursu składają reklamacje SNH Drones w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej SNH Drones zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega przedmiot i powód reklamacji.

3.2 SNH Drones zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§ 4. Postanowienia końcowe

4.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SNH Drones, a Uczestnikami, którzy są uczestnikami niniejszego konkurs, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

4.2. Uczestnik uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl, a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

4.4. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące realizowanego konkursu można składać na adresy podane w zakładce Kontakt (https://snhdrones.pl/kontakty).

4.5. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Uczestników, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

4.6 Regulamin obowiązuje od dnia 29.05.2023 r. do 01.06.2023 r. do godziny 13:00.