Formularz KFS

Wypełnij pola formularza


  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza, w celu usprawnienia procesu składania Wniosków KFS w roku 2022 na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem pozyskiwanym z Powiatowych Urzędów Pracy.


  1. Dane wnioskodawcy:


  Imię*
  Nazwisko*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*
  Numer NIP przedsiębiorstwa (w którym jest Pan/Pani zatrudniony/a lub, którego jest Pan/Pani właścicielem)*
  Liczba wszystkich zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełen etat (na dzień złożenia wniosku)*
  Liczba zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę (na dzień złożenia wniosku)*
  Numer rachunku bankowego Pracodawcy, na który zostanie udzielona dotacja*
  Nazwa banku, na który zostanie udzielona dotacja*


  2. Szczegółowe informacje dotyczące uczestników kształcenia ustawicznego:

  Prosimy podać szczegółowe informacje dotyczące osób kierowanych na szkolenie z dofinansowaniem.

  Liczba osób, które przystąpią do szkolenia z dofinansowaniem*
  Imię i nazwisko uczestnika*
  Wiek uczestnika*
  Wykształcenie uczestnika (gimnazjalne i poniżej/zasadnicze zawodowe/średnie ogólne/średnie zawodowe i policealne/średnie techniczne/wyższe)*
  Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony)*
  Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat)*
  Zajmowane stanowisko*


  DODAJ KOLEJNEGO UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko uczestnika №2*
  Wiek uczestnika №2*
  Wykształcenie uczestnika №2 (gimnazjalne i poniżej/zasadnicze zawodowe/średnie ogólne/średnie zawodowe i policealne/średnie techniczne/wyższe)*
  Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony)№2*
  Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat)№2*
  Zajmowane stanowisko№2*


  DODAJ UCZESTNIKA №3
  DODAJ UCZESTNIKA №4
  DODAJ UCZESTNIKA №5
  DODAJ UCZESTNIKA №6
  3. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

  Podmiot odnotowuje rosnące straty?
  Obroty podmiotu maleją?
  Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?
  Podmiot ma nadwyżki produkcji?
  Zmniejsza się przepływ środków finansowych?
  Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?
  Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?
  Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa?
  Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  4. Informacje ogólne dotyczące spełniania priorytetów wydatkowania KFS w roku 2022:

  Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy określa Priorytety wydatkowania środków KFS. Aby otrzymać dofinansowanie na szkolenie, należy spełnić przynajmniej jeden priorytet. Który priorytet Pan/Pani spełnia?

  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych (np. posiadanie drona)
  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej


  5. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania priorytetów wydatkowania KFS w roku 2022.

  Czy przedsiębiorstwo posiada bezzałogowy statek powietrzny, zakupiony w ciągu roku przed złożeniem wniosku i posiada fakturę VAT, w celu udokumentowania zakupu?

  Prosimy o podanie nazwy bezzałogowego statku powietrznego, który został zakupiony w ciągu roku przed złożeniem wniosku:

  Czy przedsiębiorstwo planuje zakup bezzałogowego statku powietrznego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku?

  Prosimy o podanie nazwy bezzałogowego statku powietrznego, którego zakup w ciągu trzech miesięcy planuje przedsiębiorstwo:


  6. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH - w cenie 7 500,00 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FOTOGRAFII - w cenie 7 500,00 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA - w cenie 7 500,00 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH – w cenie 8 500,00 zł/os


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (lokalizacja zajęć w terenie ustalona przez ośrodek)


  Pakiet V – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII - w cenie 9 100,00 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet VI – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH – w cenie 11 100,00 zł/os


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet VII – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH – w cenie 11 100,00 zł/os


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (lokalizacja zajęć w terenie ustalona przez ośrodek)


  Pakiet VIII – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH – w cenie 14 500,00 zł/os


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (lokalizacja zajęć w terenie ustalona przez ośrodek)
  Zobowiązanie KFS


  Administratorem danych osobowych, jest firma SNH Michał Junik z siedzibą przy ul. Polnej 17, 46-046 Bierdzany, e-mail: kontakt@shdrones.pl. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Administratora dostępne są pod adresem: Polityką Prywatności.


  Przewiń do góry