Formularz KFS

Wypełnij pola formularza

  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza, w celu usprawnienia procesu składania Wniosków KFS w roku 2024 na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem pozyskiwanym z Powiatowych Urzędów Pracy.


  1. Dane przedsiębiorstwa:

  Nazwa*

  NIP*

  REGON*

  KRS (jeśli dotyczy)


  Wielkość przedsiębiorstwa*

  mikromałeśrednieduże


  Osoba do kontaktu:

  (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)

  Imię i nazwisko*


  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*


  Opis prowadzonej działalności
  (branża i główny zakres prowadzonej działalności)*


  Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia
  (cele rozwojowe firmy, pracownika)*


  Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy:


  Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja*


  Kolejna osoba (jeśli jest)


  2. Informacje dodatkowe:

  Liczba wszystkich zatrudnionych pracowników (niezależnie od rodzaju umowy)*


  Liczba zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę (na dzień przesłania formularza)*
  Uwaga! Wymagane jest zatrudnianie przynajmniej 1 pracownika na umowę o pracę, dotyczy również JDG (nie licząc właściciela)  Numer rachunku bankowego Pracodawcy, na który zostanie udzielona dotacja*


  3. Należy spełniać co najmniej jeden priorytet wydatkowania KFS. Który priorytet Pan/Pani spełnia?

  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

  Czy przedsiębiorstwo posiada bezzałogowy statek powietrzny, zakupiony w ciągu roku przed złożeniem wniosku i posiada fakturę VAT, w celu udokumentowania zakupu?

  Nazwa drona:

  Data zakupu:

  Czy przedsiębiorstwo planuje zakup drona w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku?

  Nazwa drona:

  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.


  4. Szczegółowe informacje dotyczące uczestników kształcenia ustawicznego:

  Prosimy podać szczegółowe informacje dotyczące osób kierowanych na szkolenie z dofinansowaniem*

  Liczba osób, które przystąpią do szkolenia z dofinansowaniem*


  Imię i nazwisko uczestnika*  PESEL*  Wykształcenie uczestnika*

  niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

  Zajmowane stanowisko*


  Rodzaj zatrudnienia*


  Rodzaj umowy o pracę*

  OD
  DO

  (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

  OD


  Wymiar etatu*


  Czy uczestnik posiada już uprawnienia dronowe?

  Numer Pilota (np. POL-RP-XXX):


  Numer Operatora (np. POLXXX):


  DODAJ KOLEJNEGO UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko uczestnika Nr 2*


  PESEL uczestnika Nr 2*  Wykształcenie uczestnika Nr 2*

  niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

  Zajmowane stanowisko Nr 2*


  Rodzaj zatrudnienia Nr 2*


  Rodzaj umowy o pracę*

  OD
  DO

  (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

  OD


  Wymiar etatu Nr 2*


  Czy uczestnik posiada już uprawnienia dronowe?

  Numer Pilota (np. POL-RP-XXX):


  Numer Operatora (np. POLXXX):

  DODAJ UCZESTNIKA Nr 3

  Imię i nazwisko uczestnika Nr 3*


  PESEL uczestnika Nr 3*  Wykształcenie uczestnika Nr 3*

  niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

  Zajmowane stanowisko Nr 3*


  Rodzaj zatrudnienia Nr 3*


  Rodzaj umowy o pracę*

  OD
  DO

  (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

  OD


  Wymiar etatu Nr 3*


  Czy uczestnik posiada już uprawnienia dronowe?

  Numer Pilota (np. POL-RP-XXX):


  Numer Operatora (np. POLXXX):

  DODAJ UCZESTNIKA Nr 4

  Imię i nazwisko uczestnika Nr 4*


  PESEL uczestnika Nr 4*  Wykształcenie uczestnika Nr 4*

  niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

  Zajmowane stanowisko Nr 4*


  Rodzaj zatrudnienia Nr 4*


  Rodzaj umowy o pracę*

  OD
  DO

  (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

  OD


  Wymiar etatu Nr 4*


  Czy uczestnik posiada już uprawnienia dronowe?

  Numer Pilota (np. POL-RP-XXX):


  Numer Operatora (np. POLXXX):

  DODAJ UCZESTNIKA Nr 5

  Imię i nazwisko uczestnika Nr 5*


  PESEL uczestnika Nr 5*  Wykształcenie uczestnika Nr 5*

  niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

  Zajmowane stanowisko Nr 5*


  Rodzaj zatrudnienia Nr 5*


  Rodzaj umowy o pracę*

  OD
  DO

  (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

  OD


  Wymiar etatu Nr 5*


  Czy uczestnik posiada już uprawnienia dronowe?

  Numer Pilota (np. POL-RP-XXX):


  Numer Operatora (np. POLXXX):

  DODAJ UCZESTNIKA Nr 6

  Imię i nazwisko uczestnika Nr 6*


  PESEL uczestnika Nr 6*  Wykształcenie uczestnika Nr 6*

  niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

  Zajmowane stanowisko Nr 6*


  Rodzaj zatrudnienia Nr 6*


  Rodzaj umowy o pracę*

  OD
  DO

  (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

  OD


  Wymiar etatu Nr 6*


  Czy uczestnik posiada już uprawnienia dronowe?

  Numer Pilota (np. POL-RP-XXX):


  Numer Operatora (np. POLXXX):


  5. Informacje dotyczące szkoleń, które chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.


  Zaznacz interesującą Cię opcję:

  Uwaga! Wykonywanie lotów w ramach kategorii szczególnej możliwe jest na podstawie ważnego Oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym NSTS. Takie oświadczenie operator BSP mógł przedłożyć do ULC do 31 grudnia 2023 r.


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.
  Prosimy o załączenie podpisanego zobowiązania*
  (zgodnie z informacją zawartą w mailu)


  Miejsce na dodatkowe uwagi: