Formularz KFS

Wypełnij pola formularza

  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza, w celu usprawnienia procesu składania Wniosków KFS w roku 2023 na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem pozyskiwanym z Powiatowych Urzędów Pracy.


  1. Dane wnioskodawcy:

  Imię* Nazwisko* Numer kontaktowy* Adres email* NIP* KRS (jeśli dotyczy)
  Wielkość przedsiębiorstwa*
  mikromałeśrednieduże
  Numer kodu PKD
  (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej) *
  Opis prowadzonej działalności
  (branża i główny zakres prowadzonej działalności)* Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia (cele rozwojowe firmy, pracownika)*
  Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy:

  Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja*
  Kolejna osoba (jeśli jest)
  Osoba do kontaktu:
  (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko*
  Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  2. Informacje dodatkowe:

  Liczba wszystkich zatrudnionych pracowników (niezależnie od rodzaju umowy, w tym właścicieli/kierowników) w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełen etat (na dzień złożenia wniosku)*
  Liczba zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę (na dzień złożenia wniosku)*
  Uwaga! Wymagane jest zatrudnianie przynajmniej 1 pracownika na umowę o pracę, dotyczy również JDG (nie licząc właściciela)

  Numer rachunku bankowego Pracodawcy, na który zostanie udzielona dotacja*
  Nazwa banku, na który zostanie udzielona dotacja*


  3. Szczegółowe informacje dotyczące uczestników kształcenia ustawicznego:

  Prosimy podać szczegółowe informacje dotyczące osób kierowanych na szkolenie z dofinansowaniem.
  Liczba osób, które przystąpią do szkolenia z dofinansowaniem* Imię i nazwisko uczestnika* Wiek uczestnika*
  Wykształcenie uczestnika*
  niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)
  Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony)*
  Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat)* Zajmowane stanowisko* Rodzaj zatrudnienia* Wymiar etatu*


  DODAJ KOLEJNEGO UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko uczestnika № 2* Wiek uczestnika № 2* Wykształcenie uczestnika № 2 niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8) Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony) № 2* Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat) № 2* Zajmowane stanowisko № 2* Rodzaj zatrudnienia № 2* Wymiar etatu № 2*

  DODAJ UCZESTNIKA № 3

  Imię i nazwisko uczestnika № 3 Wiek uczestnika № 3* Wykształcenie uczestnika № 3* niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8) Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony) № 3* Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat) № 3* Zajmowane stanowisko № 3* Rodzaj zatrudnienia № 3* Wymiar etatu № 3*

  DODAJ UCZESTNIKA № 4

  Imię i nazwisko uczestnika № 4 Wiek uczestnika № 4* Wykształcenie uczestnika № 4* niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8) Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony) № 4* Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat) № 4* Zajmowane stanowisko № 4* Rodzaj zatrudnienia № 4* Wymiar etatu № 4*

  DODAJ UCZESTNIKA № 5

  Imię i nazwisko uczestnika № 5* Wiek uczestnika № 5* Wykształcenie uczestnika № 5 niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8) Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony) № 5* Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat) № 5* Zajmowane stanowisko № 5* Rodzaj zatrudnienia № 5* Wymiar etatu № 5*

  DODAJ UCZESTNIKA № 6

  Imię i nazwisko uczestnika № 6* Wiek uczestnika № 6* Wykształcenie uczestnika № 6 niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8) Okres obowiązywania umowy o pracę (od–do/na czas nieokreślony) № 6* Miejsce wykonywania pracy (miasto i powiat) № 6* Zajmowane stanowisko № 6* Rodzaj zatrudnienia № 6* Wymiar etatu № 6*


  4. Informacje ogólne dotyczące spełniania priorytetów wydatkowania KFS w roku 2023:

  Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy określa Priorytety wydatkowania środków KFS. Aby otrzymać dofinansowanie na szkolenie, należy spełnić przynajmniej jeden priorytet. Który priorytet Pan/Pani spełnia?
  Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

  5. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania priorytetów wydatkowania KFS w roku 2023.

  Czy przedsiębiorstwo posiada bezzałogowy statek powietrzny, zakupiony w ciągu roku przed złożeniem wniosku i posiada fakturę VAT, w celu udokumentowania zakupu?
  Prosimy o podanie nazwy bezzałogowego statku powietrznego, który został zakupiony w ciągu roku przed złożeniem wniosku:

  Czy przedsiębiorstwo planuje zakup drona w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku?
  Nazwa drona, którego zakup w ciągu trzech miesięcy planuje przedsiębiorstwo:


  6. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:

  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH - w cenie 7 500,00 zł

  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg
  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO INSPEKCJI TECHNICZNYCH - w cenie 8 500,00 zł

  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg
  • Kurs z przeprowadzania inspekcji technicznych dronem - sporządzanie dokumentacji cyfrowej z wykorzystaniem kamer z zoomem oraz kamery termowizyjnej, badanie i analiza obiektu oraz tworzenie raportu z przebiegu inspekcji w programie PIX4Dinspect

  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII - w cenie 9 100,00 zł

  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg
  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne
  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH (POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE + FILMOWANIE I FOTOGRAFIA) - w cenie 11 100,00 zł

  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg
  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne
  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne
  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne


  Pakiet V – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO SKANINGU LASEROWEGO (POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE + LIDAR) – w cenie 11 100,00 zł

  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg
  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne
  • Kurs z systemu LiDAR – pozyskiwanie danych 3D za pomocą skanowania laserowego; przetwarzanie i obróbka danych przestrzennych w specjalistycznym pakiecie programów TerraSolid


  Pakiet VI – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO ZADAŃ INSPEKCYJNO-POMIAROWYCH (POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE + INSPEKCJE TECHNICZNE + LIDAR) – w cenie 14 600,00 zł

  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg
  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne
  • Kurs z przeprowadzania inspekcji technicznych dronem – sporządzanie dokumentacji cyfrowej z wykorzystaniem kamer z zoomem oraz kamery termowizyjnej, badanie i analiza obiektu oraz tworzenie raportu z przebiegu inspekcji w programie PIX4Dinspect
  • Kurs z systemu LiDAR – pozyskiwanie danych 3D za pomocą skanowania laserowego; przetwarzanie i obróbka danych przestrzennych w specjalistycznym pakiecie programów TerraSolid
  Zobowiązanie KFS