Formularz KFS

Wypełnij pola formularza

    Szanowni Państwo!

    Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza, w celu usprawnienia procesu składania Wniosków KFS w roku 2024 na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem pozyskiwanym z Powiatowych Urzędów Pracy.


    1. Dane przedsiębiostwa:

    Nazwa*

    NIP*

    REGON*

    KRS (jeśli dotyczy)


    Wielkość przedsiębiorstwa*

    mikromałeśrednieduże


    Osoba do kontaktu:

    (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)

    Imię i nazwisko*


    Telefon kontaktowy*

    Adres e-mail*


    Opis prowadzonej działalności
    (branża i główny zakres prowadzonej działalności)*


    Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia
    (cele rozwojowe firmy, pracownika)*


    Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy:


    Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja*


    Kolejna osoba (jeśli jest)


    2. Informacje dodatkowe:

    Liczba wszystkich zatrudnionych pracowników (niezależnie od rodzaju umowy)*


    Liczba zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę (na dzień przesłania formularza)*
    Uwaga! Wymagane jest zatrudnianie przynajmniej 1 pracownika na umowę o pracę, dotyczy również JDG (nie licząc właściciela)    Numer rachunku bankowego Pracodawcy, na który zostanie udzielona dotacja*


    3. Należy spełniać co najmniej jeden priorytet wydatkowania KFS. Który priorytet Pan/Pani spełnia?

    Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

    Czy przedsiębiorstwo posiada bezzałogowy statek powietrzny, zakupiony w ciągu roku przed złożeniem wniosku i posiada fakturę VAT, w celu udokumentowania zakupu?

    Nazwa drona:

    Data zakupu:

    Czy przedsiębiorstwo planuje zakup drona w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku?

    Nazwa drona:

    Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

    Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.


    4. Szczegółowe informacje dotyczące uczestników kształcenia ustawicznego:

    Prosimy podać szczegółowe informacje dotyczące osób kierowanych na szkolenie z dofinansowaniem*

    Liczba osób, które przystąpią do szkolenia z dofinansowaniem*


    Imię i nazwisko uczestnika*    PESEL*    Wykształcenie uczestnika*

    niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

    Rodzaj umowy o pracę*

    OD
    DO

    (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

    OD

    Zajmowane stanowisko*


    Rodzaj zatrudnienia*    Wymiar etatu*


    DODAJ KOLEJNEGO UCZESTNIKA

    Imię i nazwisko uczestnika Nr 2*


    PESEL uczestnika Nr 2*    Wykształcenie uczestnika Nr 2*

    niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

    Rodzaj umowy o pracę*

    OD
    DO

    (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

    OD

    Zajmowane stanowisko Nr 2*


    Rodzaj zatrudnienia Nr 2*    Wymiar etatu Nr 2*

    DODAJ UCZESTNIKA Nr 3

    Imię i nazwisko uczestnika Nr 3*


    PESEL uczestnika Nr 3*    Wykształcenie uczestnika Nr 3*

    niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

    Rodzaj umowy o pracę*

    OD
    DO

    (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

    OD

    Zajmowane stanowisko Nr 3*


    Rodzaj zatrudnienia Nr 3*    Wymiar etatu Nr 3*

    DODAJ UCZESTNIKA Nr 4

    Imię i nazwisko uczestnika Nr 4*


    PESEL uczestnika Nr 4*    Wykształcenie uczestnika Nr 4*

    niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

    Rodzaj umowy o pracę*

    OD
    DO

    (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

    OD

    Zajmowane stanowisko Nr 4*


    Rodzaj zatrudnienia Nr 4*    Wymiar etatu Nr 4*

    DODAJ UCZESTNIKA Nr 5

    Imię i nazwisko uczestnika Nr 5*


    PESEL uczestnika Nr 5*    Wykształcenie uczestnika Nr 5*

    niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

    Rodzaj umowy o pracę*

    OD
    DO

    (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

    OD

    Zajmowane stanowisko Nr 5*


    Rodzaj zatrudnienia Nr 5*    Wymiar etatu Nr 5*

    DODAJ UCZESTNIKA Nr 6

    Imię i nazwisko uczestnika Nr 6*


    PESEL uczestnika Nr 6*    Wykształcenie uczestnika Nr 6*

    niższe niż podstawowe (ISCED 0)podstawowe (ISCED 1)gimnazjalne (ISCED 2)ponadgimnazjalne (ISCED 3)policealne (ISCED 4)wyższe (ISCED 5-8)

    Rodzaj umowy o pracę*

    OD
    DO

    (Umowa musi obowiązywać przez cały okres trwania kształcenia)

    OD

    Zajmowane stanowisko Nr 6*


    Rodzaj zatrudnienia Nr 6*    Wymiar etatu Nr 6*


    5. Informacje dotyczące szkoleń, które chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.


    Zaznacz interesującą Cię opcję:


    Szkolenie dronowe (wymagane):

    SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
    Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

    Wybierz szkolenie specjalistyczne:

    SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
    SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
    SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
    SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

    Wybierz szkolenie specjalistyczne:

    SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
    SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
    SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
    Wymagane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
    SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
    Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

    Miejsce na dodatkowe uwagi: