Formularz BUR

Wypełnij pola formularza


  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem.

  Proszę wybrać województwo:


  1. Status przedsiębiorstwa:


  Wielkość przedsiębiorstwa*

  Rodzaj przedsiębiorstwa*
  niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:


  NIP*
  KRS (jeśli dotyczy)
  Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*

  Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy wsparcia-promesy:
  Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja*
  Kolejna osoba

  Adres korespondencyjny (Należy podać adres przedsiębiorcy, na który ma być kierowana wszelka korespondencja.)
  Miejscowość*
  Ulica*

  Numer budynku/lokalu*

  Kod pocztowy*

  Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*


  3. Informacje dodatkowe:


  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo)

  Pełna nazwa banku*


  4. Dane Uczestnika Projektu:


  Imię*
  Nazwisko*
  Płeć*
  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*
  Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  (adres zamieszkania)
  Kraj*
  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*
  Numer lokalu
  Kod Pocztowy*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*
  Zawód wykonywany*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:


  Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres)

  Rodzaj zatrudnienia*

  Jestem zatrudniony u wyżej wymienionego Pracodawcy co najmniej 30 dni do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego*

  Umowa zawarta z wyżej wymienionym Pracodawcą jest zawarta na okres nie krótszy niż 90 dni*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:


  Wykształcenie uczestnika*

  Informacje dodatkowe*
  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

  Osoba z niepełnosprawnościami*

  Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

  Podmiot odnotowuje rosnące straty?
  Obroty podmiotu maleją?
  Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?
  Podmiot ma nadwyżki produkcji?
  Zmniejsza się przepływ środków finansowych?
  Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?
  Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?
  Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa?
  Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  9. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Szkolenie BVLOS <25 kg (NSTS-06) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)


  Pakiet V – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet VI – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet VII – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNO-RATOWNICZYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)  1. Informacje o kandydacie/kandydatce:


  Imię/imiona*
  Nazwisko*
  Numer PESEL *


  Dane teleadresowe:

  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*
  Numer lokalu
  Kod pocztowy*
  Poczta*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*


  Wykształcenie uczestnika*

  Prosimy uzupełnić danymi dot. zawodu/specjalizacji/kierunku:


  Status na rynku pracy*:

  w tym osoba długotrwale bezrobotna
  osoba ucząca się (np.studenci)osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu (np.osoba będąca na urlopie wychowawczym
  (rodzaj/typ wykonywanej umowy)

  osoba pracująca w administracji rządowejosoba pracująca w administracji samorządowejosoba pracująca w MMŚPosoba pracująca w organizacji pozarządowejosoba prowadząca działalność na własny rachunekosoba pracująca w dużym przedsiębiorstwieinne

  Wykonywany zawód:*
  instruktor praktycznej nauki zawodunauczyciel kształcenia ogólnegonauczyciel wychowania przedszkolnegonauczyciel kształcenia zawodowegopracownik instytucji i\systemy ochrony zdrowiakluczowy pracownik instytucji pomoc i integracji społecznepracownik instytucji rynku pracypracownik instytucji szkolnictwa wyższegopracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczejpracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznejpracownik poradni psychologiczno-pedagogicznejrolnikinny

  Miejsce zatrudnienia (nazwa):*


  2. Informacje dodatkowe:

  Oświadczam, że jestem:

  Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia
  Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  Osobą z niepełnosprawnością
  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (np. zamieszkałą na terenach wiejskich, nieposiadającą wykształcenia podstawowego itp.)


  Przynależność do grupy preferowanej w projekcie

  Jestem osobą zamieszkującą obszary wiejskie (teren wiejski)
  Biorę udział w kształceniu ustawicznym po raz pierwszy
  Zgłaszam się do kształcenia w ramach projektu po raz pierwszy


  Specjalne potrzeby dotyczące uczestnictwa w Projekcie

  (Prosimy opisać (np. materiały szkoleniowe dostosowanie do potrzeb osób niedowidzących, spotkania z Doradcą Kariery w miejscu innym niż Biuro Obsługi))


  Gdzie dowiedziałeś/łaś się o projekcie


  Inne - jakie?


  3. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  PAKIET IV - KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH (POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE + FILMOWANIE I FOTOGRAFIA)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  PAKIET V - KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNO-RATOWNICZYCH (POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE + MISJE POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR


  Pakiet VI – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-OPERACYJNYCH (POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE + FILMOWANIE I FOTOGRAFIA + MISJE POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR  1. Dane osobowe uczestnika:


  Imię*
  Nazwisko*
  Płeć*
  Numer PESEL*
  Wykształcenie uczestnika*
  Status na rynku pracy:*

  NIP*
  Adres*


  Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

  Podmiot odnotowuje rosnące straty?taknie
  Obroty podmiotu maleją? taknie
  Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?taknie
  Podmiot ma nadwyżki produkcji?taknie
  Zmniejsza się przepływ środków finansowych?taknie
  Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?taknie
  Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?taknie
  Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? taknie
  Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? taknie


  2. Dane teleadresowe uczestnika:


  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*
  Numer lokalu*
  Kod Pocztowy*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*


  3. Oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem:

  Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia
  Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  Osobą z niepełnosprawnością
  Osobą w wieku powyżej 50 lat w dniu uczestnictwa w usłudze rozwojowej
  Osoba o niskich kwalifikacjach (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)


  4. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH — w cenie 7 500 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FOTOGRAFII — w cenie 7 500 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA — w cenie 7 500 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH — w cenie 8 500 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)


  Pakiet V – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII — w cenie 9 100 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet VI – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH — w cenie 11 100 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet VII – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNO-RATOWNICZYCH — w cenie 11 100 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)

  Osoba polecająca (jeśli dotyczy)  1. Dane osobowe uczestnika:


  Imię*
  Nazwisko*
  Płeć*
  Numer PESEL *
  Wykształcenie uczestnika*


  2. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:


  Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy taknie
  Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy taknie
  W tym długotrwale bezrobotny taknie
  Bierny zawodowo taknie
  W tym osoba ucząca się taknie
  Osoba pracująca (niezależnie od rodzaju umowy) taknie


  Osoba pracująca:


  Zatrudniony w (nazwa przedsiębiorstwa/instytucji):


  Wykonywany zawód:


  3. Dane teleadresowe uczestnika:


  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*
  Numer lokalu
  Kod Pocztowy*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*


  4. Oświadczenia:


  Oświadczam, że jestem:
  Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia
  Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  Osobą z niepełnosprawnością
  Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0. (Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia))


  5. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – Szkolenie BVLOS <25 kg (NSTS-06) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet II – Szkolenie BVLOS <4 kg (NSTS-05) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  Pakiet III – Szkolenie VLOS <25 kg (NSTS-02) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet IV – Szkolenie VLOS <4 kg (NSTS-01) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 4 kg


  6. Deklaracja uczestnictwa.


  Jestem osobą fizyczną (proszę zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie):

  Adres zamieszkania:
  Nazwa oraz adres pracodawcy:
  Nazwa oraz adres jednostki edukacyjnej

  Osoba polecająca (jeśli dotyczy)  1. Status przedsiębiorstwa:


  Wielkość przedsiębiorstwa*

  Rodzaj przedsiębiorstwa*
  niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:


  NIP*
  KRS (jeśli dotyczy)
  Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*

  Uzasadnienie wykorzystania kwalifikacji w przedsiębiorstwie*:


  3. Informacje dodatkowe:


  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo)

  Pełna nazwa banku*

  Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*


  4. Dane Uczestnika Projektu:


  Imię*
  Nazwisko*
  Płeć*
  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*
  Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:


  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*
  Numer lokalu
  Kod Pocztowy*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:


  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika*
  Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres)

  Rodzaj zatrudnienia*

  Okres zatrudnienia OD-DO*

  Wymiar etatu*

  Wynagrodzenie brutto*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:


  Wykształcenie uczestnika*

  Informacje dodatkowe*
  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

  Osoba z niepełnosprawnościami*

  Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

  Podmiot odnotowuje rosnące straty?
  Obroty podmiotu maleją?
  Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?
  Podmiot ma nadwyżki produkcji?
  Zmniejsza się przepływ środków finansowych?
  Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?
  Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?
  Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa?
  Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  9. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Szkolenie BVLOS <25 kg (NSTS-06) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-01 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-01 (VLOS 4 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 4 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-02 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-02 (VLOS 25 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 25 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet V – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  10. Na jaki poziom refundacji się Pan/Pani kwalifikuje?

  (zgodnie z wytycznymi przekazanymi w mailu)*


  1. Status przedsiębiorstwa:


  Wielkość przedsiębiorstwa*

  Rodzaj przedsiębiorstwa*
  niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:


  NIP*
  KRS (jeśli dotyczy)
  Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*

  Uzasadnienie wykorzystania kwalifikacji w przedsiębiorstwie*:


  3. Informacje dodatkowe:


  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo)

  Pełna nazwa banku*

  Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię*
  Nazwisko*
  Płeć*
  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*

  Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:


  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*
  Numer lokalu
  Kod Pocztowy*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:


  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika*
  Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres)

  Rodzaj zatrudnienia*

  Okres zatrudnienia OD-DO*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika*

  Informacje dodatkowe*
  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

  Osoba z niepełnosprawnościami*

  Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

  Podmiot odnotowuje rosnące straty?
  Obroty podmiotu maleją?
  Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?
  Podmiot ma nadwyżki produkcji?
  Zmniejsza się przepływ środków finansowych?
  Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?
  Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?
  Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa?
  Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  9. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Szkolenie BVLOS <25 kg (NSTS-06) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-01 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-01 (VLOS 4 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 4 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-02 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-02 (VLOS 25 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 25 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  1. Status przedsiębiorstwa:


  Wielkość przedsiębiorstwa*

  Rodzaj przedsiębiorstwa*
  niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:


  NIP*
  KRS (jeśli dotyczy)
  Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej) *

  Opis prowadzonej działalności (branża i główny zakres prowadzonej działalności)*

  Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia (cele rozwojowe firmy, pracownika)*

  Wysokość obrotu za ostatni rok obrotowy*

  Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy wsparcia-promesy:
  Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja*

  Kolejna osoba

  Adres korespondencyjny (Należy podać adres przedsiębiorcy, na który ma być kierowana wszelka korespondencja.)
  Miejscowość*
  Ulica*

  Numer budynku/lokalu*

  Kod pocztowy*

  Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*


  3. Informacje dodatkowe:


  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo)

  Pełna nazwa banku*


  4. Dane Uczestnika Projektu:


  Imię/Imiona*
  Nazwisko*
  Płeć*
  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*
  Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  (adres zamieszkania)
  Kraj*
  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*
  Numer lokalu
  Kod Pocztowy*
  Numer kontaktowy*
  Adres email*
  Forma zatrudnienia*

  Zawód wykonywany*


  6. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:


  Wykształcenie uczestnika*
  niższe niż podstawowepodstawowegimnazjalneponadgimnazjalne (maksymalnie wykształcenie średnie z maturą)policealne (ukończona szkoła policealna)wyższe

  Informacje dodatkowe*
  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

  Osoba z niepełnosprawnościami*

  Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), osoby z wykształceniem niższym niż podstawowe)*


  7. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

  Podmiot odnotowuje rosnące straty?
  Obroty podmiotu maleją?
  Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?
  Podmiot ma nadwyżki produkcji?
  Zmniejsza się przepływ środków finansowych?
  Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?
  Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?
  Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa?
  Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  8. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  PAKIET I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS <4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  PAKIET II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne
  Przewiń do góry