Formularz BUR

Wypełnij pola formularza


  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem.
  Proszę wybrać województwo:


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa*


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu) Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  3. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL*


  4. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  5. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Wykonywany zawód* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Proszę o wpisanie:


  6. Informacje dodatkowe:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Udział w projekcie po raz pierwszy* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących*
  W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu* taknieodmowa podania informacji
  Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu* Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  7. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
  Podmiot odnotowuje rosnące straty? Obroty podmiotu maleją? Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? Podmiot ma nadwyżki produkcji? Zmniejsza się przepływ środków finansowych? Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  8. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  PAKIET I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS <4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  PAKIET I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)* Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy wsparcia-promesy: Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja* Kolejna osoba Adres korespondencyjny (Należy podać adres przedsiębiorcy, na który ma być kierowana wszelka korespondencja.) Miejscowość* Ulica* Numer budynku/lokalu* Kod pocztowy* Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu) Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  (adres zamieszkania) Kraj* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email* Zawód wykonywany*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Jestem zatrudniony u wyżej wymienionego Pracodawcy co najmniej 30 dni do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego* Umowa zawarta z wyżej wymienionym Pracodawcą jest zawarta na okres nie krótszy niż 90 dni*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
  Podmiot odnotowuje rosnące straty? Obroty podmiotu maleją? Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? Podmiot ma nadwyżki produkcji? Zmniejsza się przepływ środków finansowych? Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona)* Nazwisko* Numer kontaktowy* Adres email* Numer PESEL*


  2. Dane adresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy*


  3. Wykształcenie uczestnika:


  4.Oświadczenia:

  Oświadczam, że na terenie województwa podkarpackiego:
  (proszę zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie) Nazwa oraz adres jednostki edukacyjnej Nazwa oraz adres pracodawcy: Adres zamieszkania:


  5.Kryteria rekrutacji:

  Osoba niepełnosprawna: Korzystam z dofinansowania w projekcie po raz pierwszy:: Osoba posiadająca status osoby bezrobotnej:
  I jestem:


  6. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  PAKIET I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-05 (BVLOS MR <4 kg)


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS <4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  Pakiet II – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR <25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  1. Dane osobowe uczestnika:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Numer PESEL* Wykształcenie uczestnika* Status na rynku pracy:*
  NIP* Adres*


  Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
  Podmiot odnotowuje rosnące straty? taknie Obroty podmiotu maleją? taknie Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? taknie Podmiot ma nadwyżki produkcji? taknie Zmniejsza się przepływ środków finansowych? taknie Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? taknie Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? taknie Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? taknie Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? taknie


  2. Dane teleadresowe uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu* Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  3. Oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem:
  Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań Osobą z niepełnosprawnością Osobą w wieku powyżej 50 lat w dniu uczestnictwa w usłudze rozwojowej Osoba o niskich kwalifikacjach (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)


  4. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)


  Pakiet III – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet V – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNO-RATOWNICZYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)
  Osoba polecająca (jeśli dotyczy)


  1. Dane osoby do kontaktu:

  Imię * Nazwisko* Adres email* Numer telefonu*


  2. NIP firmy:


  3. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Pakiety:

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)* Uzasadnienie wykorzystania kwalifikacji w przedsiębiorstwie*:


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku* Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu) Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Okres zatrudnienia OD-DO* Wymiar etatu* Wynagrodzenie brutto*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
  Podmiot odnotowuje rosnące straty? Obroty podmiotu maleją? Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? Podmiot ma nadwyżki produkcji? Zmniejsza się przepływ środków finansowych? Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  9. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Szkolenie BVLOS <25 kg (NSTS-06) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS 25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-02 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-02 (VLOS 25 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 25 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet V – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  10. Na jaki poziom refundacji się Pan/Pani kwalifikuje?

  (zgodnie z wytycznymi przekazanymi w mailu)*


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)* Uzasadnienie wykorzystania kwalifikacji w przedsiębiorstwie*:


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku* Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu) Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Okres zatrudnienia OD-DO*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
  Podmiot odnotowuje rosnące straty? Obroty podmiotu maleją? Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? Podmiot ma nadwyżki produkcji? Zmniejsza się przepływ środków finansowych? Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  9. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.


  PAKIET I - SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06


  Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Szkolenie NSTS-01 (VLOS 4 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 4 kg


  Szkolenie NSTS-02 (VLOS 25 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 25 kg


  Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej) * Opis prowadzonej działalności (branża i główny zakres prowadzonej działalności)* Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia (cele rozwojowe firmy, pracownika) * Wysokość obrotu za ostatni rok obrotowy* Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy wsparcia-promesy:
  Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja* Kolejna osoba Adres korespondencyjny (Należy podać adres przedsiębiorcy, na który ma być kierowana wszelka korespondencja.)
  Miejscowość* Ulica* Numer budynku/lokalu* Kod pocztowy* Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię/Imiona* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  (adres zamieszkania)
  Kraj* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email* Forma zatrudnienia*
  Zawód wykonywany*


  6. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* niższe niż podstawowepodstawowegimnazjalneponadgimnazjalne (maksymalnie wykształcenie średnie z maturą)policealne (ukończona szkoła policealna)wyższe Informacje dodatkowe*
  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), osoby z wykształceniem niższym niż podstawowe)*


  7. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
  Podmiot odnotowuje rosnące straty? Obroty podmiotu maleją? Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? Podmiot ma nadwyżki produkcji? Zmniejsza się przepływ środków finansowych? Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  8. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?*

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto w BUR:


  9. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem*:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet II – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 Z ANALIZĄ DANYCH PRZESTRZENNYCH I TWORZENIA MAP


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Analiza danych przestrzennych i tworzenie map w programie QGIS oraz opracowywanie wyników


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku* Czy w firmie są zatrudnione osoby o niskich kwalifikacjach?* taknie Czy w firmie są zatrudnione osoby w wieku 50 lat i więcej?* taknie Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu) Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail* Stanowisko*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Okres zatrudnienia OD-DO*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
  Podmiot odnotowuje rosnące straty? Obroty podmiotu maleją? Zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? Podmiot ma nadwyżki produkcji? Zmniejsza się przepływ środków finansowych? Zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? Rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? Wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? Zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?


  9. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.


  PAKIET I - SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06


  Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  PAKIET II - SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH


  Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona) * Nazwisko* NIP (jeśli dotyczy) PESEL* Płeć* Numer kontaktowy* Adres email*


  Adres zamieszkania

  Województwo*
  Powiat*
  Powiat*
  Gmina*
  Gmina*
  Miejscowość* Kod pocztowy* Poczta* Ulica* Nr budynku* Nr lokalu


  2. Status Uczestnika Projektu:


  Status na rynku pracy*

  Miejsce zatrudnienia*

  Wykonywany zawód*  2a. Adres miejsca pracy:

  Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa w którym Uczestnik Projektu jest zatrudniony* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Kod pocztowy* Poczta* Ulica* Nr budynku* Nr lokalu


  2a. Dane uczelni/szkoły:


  Nazwa uczelni/szkoły* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Kod Pocztowy* Poczta* Ulica* Nr budynku* Nr lokalu

  Osoba z niepełnosprawnością*

  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego podchodzenia*

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (np. obszary wiejskie, niskie wykształcenie)*

  Wykształcenie*

  Numer rachunku bankowego*


  3. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie uprawnień, które Pan/Pani posiada:


  5. Pakiety:

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 Z ANALIZĄ DANYCH PRZESTRZENNYCH I TWORZENIA MAP


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Analiza danych przestrzennych i tworzenie map w programie QGIS oraz opracowywanie wyników
  Osoba, od której dowiedziałeś się o projekcie (jeśli dotyczy)


  1. Dane osoby do kontaktu:

  Imię * Nazwisko* Adres email* Numer telefonu*


  2. NIP firmy:


  3. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Pakiety:

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg