Formularz BUR

Wypełnij pola formularza


  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem.
  Proszę wybrać województwo:


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*

  Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy wsparcia-promesy:

  Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja*
  Kolejna osoba


  Adres korespondencyjny

  (Należy podać adres przedsiębiorcy, na który ma być kierowana wszelka korespondencja.)
  Miejscowość*
  Ulica* Numer budynku/lokalu* Kod pocztowy*


  Osoba do kontaktu:

  (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko*
  Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:


  Adres zamieszkania

  Kraj* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy*


  Pozostałe dane:

  Numer kontaktowy* Adres email* Zawód wykonywany*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Miejsce wykonywania pracy* (Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Jestem zatrudniony u wyżej wymienionego Pracodawcy co najmniej 30 dni do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego* Umowa zawarta z wyżej wymienionym Pracodawcą jest zawarta na okres nie krótszy niż 90 dni*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona)* Nazwisko* Numer kontaktowy* Adres email* Numer PESEL*


  2. Dane adresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy*


  3. Wykształcenie uczestnika:


  4.Oświadczenia:

  Oświadczam, że na terenie województwa podkarpackiego:
  (proszę zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie) Nazwa oraz adres jednostki edukacyjnej Nazwa oraz adres pracodawcy: Adres zamieszkania:


  5.Kryteria rekrutacji:

  Osoba niepełnosprawna: Korzystam z dofinansowania w projekcie po raz pierwszy:: Osoba posiadająca status osoby bezrobotnej:
  I jestem:


  6. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  PAKIET I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-05 (BVLOS MR <4 kg)


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS <4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  Pakiet II – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR <25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  1. Dane osobowe uczestnika:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Numer PESEL* Wykształcenie uczestnika* Status na rynku pracy:*
  NIP* Adres*


  2. Dane teleadresowe uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu* Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  3. Oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem:
  Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań Osobą z niepełnosprawnością Osobą w wieku powyżej 50 lat w dniu uczestnictwa w usłudze rozwojowej Osoba o niskich kwalifikacjach (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)


  4. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)


  Pakiet III – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet V – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI SPECJALISTYCZNO-RATOWNICZYCH


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (szkolenie terenowe odbywa się w m. Opole)
  Osoba polecająca (jeśli dotyczy)


  1. Dane osoby do kontaktu:

  Imię * Nazwisko* Adres email* Numer telefonu*


  2. NIP firmy:


  3. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Pakiety:

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 Z ANALIZĄ DANYCH PRZESTRZENNYCH I TWORZENIA MAP


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Analiza danych przestrzennych i tworzenie map w programie QGIS oraz opracowywanie wyników


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)* Uzasadnienie wykorzystania kwalifikacji w przedsiębiorstwie*:


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku* Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Okres zatrudnienia OD-DO* Wymiar etatu* Wynagrodzenie brutto*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Szkolenie BVLOS <25 kg (NSTS-06) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS 25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-02 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-02 (VLOS 25 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 25 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet V – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  9. Na jaki poziom refundacji się Pan/Pani kwalifikuje?

  (zgodnie z wytycznymi przekazanymi w mailu)*


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)* Uzasadnienie wykorzystania kwalifikacji w przedsiębiorstwie*:


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku* Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu) Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Okres zatrudnienia OD-DO*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.


  PAKIET I - SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06


  Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Szkolenie NSTS-01 (VLOS 4 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 4 kg


  Szkolenie NSTS-02 (VLOS 25 kg) – loty w zasięgu wzroku na drony o masie do 25 kg


  Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej) * Opis prowadzonej działalności (branża i główny zakres prowadzonej działalności)* Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia (cele rozwojowe firmy, pracownika) * Wysokość obrotu za ostatni rok obrotowy* Osoba/y upoważniona/e do podpisania Umowy wsparcia-promesy:
  Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja* Kolejna osoba Adres korespondencyjny (Należy podać adres przedsiębiorcy, na który ma być kierowana wszelka korespondencja.)
  Miejscowość* Ulica* Numer budynku/lokalu* Kod pocztowy* Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię/Imiona* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  (adres zamieszkania)
  Kraj* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email* Forma zatrudnienia*
  Zawód wykonywany*


  6. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* niższe niż podstawowepodstawowegimnazjalneponadgimnazjalne (maksymalnie wykształcenie średnie z maturą)policealne (ukończona szkoła policealna)wyższe Informacje dodatkowe*
  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), osoby z wykształceniem niższym niż podstawowe)*


  7. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?*

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto w BUR:


  8. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem*:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet II – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 Z ANALIZĄ DANYCH PRZESTRZENNYCH I TWORZENIA MAP


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Analiza danych przestrzennych i tworzenie map w programie QGIS oraz opracowywanie wyników


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa* niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Numer kodu PKD (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*


  3. Informacje dodatkowe:

  Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja* (Właścicielem rachunku bankowego musi być Przedsiębiorstwo) Pełna nazwa banku* Czy w firmie są zatrudnione osoby o niskich kwalifikacjach?* taknie Czy w firmie są zatrudnione osoby w wieku 50 lat i więcej?* taknie Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu)
  Imię i nazwisko*
  Telefon kontaktowy* Adres e-mail* Stanowisko*


  4. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)


  5. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Zajmowane stanowisko pracy przez uczestnika* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Okres zatrudnienia OD-DO*


  7. Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  8. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.


  PAKIET I - SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06


  Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  PAKIET II - SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH


  Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* NIP (jeśli dotyczy) PESEL* Płeć* Numer kontaktowy* Adres email*


  Adres zamieszkania

  Województwo*
  Powiat*
  Powiat*
  Gmina*
  Gmina*
  Miejscowość* Kod pocztowy* Poczta* Ulica* Nr budynku* Nr lokalu


  2. Status Uczestnika Projektu:


  Status na rynku pracy*

  Miejsce zatrudnienia*

  Wykonywany zawód*  2a. Adres miejsca pracy:

  Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa w którym Uczestnik Projektu jest zatrudniony* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Kod pocztowy* Poczta* Ulica* Nr budynku* Nr lokalu

  Osoba deklaruje, że planuje wejście/powrót na rynek pracy:


  2a. Dane uczelni/szkoły:


  Nazwa uczelni/szkoły* Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Kod Pocztowy* Poczta* Ulica* Nr budynku* Nr lokalu

  Osoba z niepełnosprawnością*

  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego podchodzenia*

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (np. obszary wiejskie, brak wykształcenia)*

  Wykształcenie*

  Numer rachunku bankowego*


  3. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie uprawnień, które Pan/Pani posiada:


  5. Pakiety:

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 Z ANALIZĄ DANYCH PRZESTRZENNYCH I TWORZENIA MAP


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  • Analiza danych przestrzennych i tworzenie map w programie QGIS oraz opracowywanie wyników
  Osoba, od której dowiedziałeś się o projekcie (jeśli dotyczy)


  1. Dane osoby do kontaktu:

  Imię * Nazwisko* Adres email* Numer telefonu*


  2. Dane przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa*
  niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)
  NIP:


  3. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Pakiety:

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-05 (BVLOS MR do 4 kg)


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS <4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  1. Dane osoby do kontaktu:

  Imię * Nazwisko* Adres email* Numer telefonu*


  2. NIP firmy:


  3. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Pakiety:

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  1. Status przedsiębiorstwa:

  Wielkość przedsiębiorstwa*
  Rodzaj przedsiębiorstwa*


  2. Dane identyfikujące przedsiębiorstwo:

  NIP* KRS (jeśli dotyczy) Osoba do kontaktu: (Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu) Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy* Adres e-mail*


  3. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię* Nazwisko* Płeć* Wiek w chwili przystąpienia do projektu* Numer PESEL*


  4. Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo* Powiat* Gmina* Miejscowość* Ulica* Numer budynku* Numer lokalu Kod Pocztowy* Numer kontaktowy* Adres email*


  5. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Wykonywany zawód* Miejsce wykonywania pracy*(Pełny adres) Rodzaj zatrudnienia*
  Proszę o wpisanie:


  6. Informacje dodatkowe:

  Wykształcenie uczestnika* Informacje dodatkowe* Udział w projekcie po raz pierwszy* Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* Osoba z niepełnosprawnościami* Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących*
  W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu* taknieodmowa podania informacji
  Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu* Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*


  7. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  PAKIET I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS <4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg


  PAKIET I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-05 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-05 (BVLOS 4 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 4 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet IV – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO: POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH / FILMOWANIA / FOTOGRAFII


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg

  POMIARY FOTOGRAMETRYCZNEFILMOWANIEFOTOGRAFIA

  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne

  • Kurs z filmowania lotniczego – podstawy filmowania + warsztaty Adobe Premiere Pro + szkolenie praktyczne

  • Kurs z fotografii lotniczej – podstawy fotografii + warsztaty Adobe Lightroom + szkolenie praktyczne