Formularz BUR

Wypełnij pola formularza


  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem.

  Proszę wybrać województwo:

  Nazwisko*

  Imię*


  Płeć*


  Pesel*


  Data urodzenia*  Numer telefonu*


  Adres e-mail*


  Stałe miejsce zamieszkania

  Powiat*

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Ulica*

  Nr budynku*

  Nr lokalu


  Jeżeli pracujesz, podaj kod pocztowy oraz miejscowość głównej siedziby lub oddziału firmy, w której jesteś zatrudniony:


  Czy jesteś przedsiębiorcą?


  Czy pracujesz w górnictwie lub branży około górniczej (jeśli opuściłaś/łeś którąś z tych branż po 1 stycznia 2021 r., to zaznacz „tak”)?

  Czy jesteś osobą bezrobotną?

  Czy jesteś osobą w kryzysie bezdomności lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań?

  Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością?

  *Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zaznacz właściwą opcję, z której chciałbyś korzystać w przypadku zakwalifikowania się do projektu:

  Inne: proszę wskazać jakie

  Czy należysz do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych?

  Określ poziom swojego wykształcenia:

  Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:

  Informacje dotyczące szkolenia


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).

  Pakiet:

  Szkolenie do wykrywania zagrożeń środowiskowych w misjach poszukiwawczo-ratowniczych. Szkolenie na pilota drona STS-01 (nowe europejskie uprawnienia VLOS <25kg) w ramach rozwoju zielonych kompetencji.
  Kurs z wyspecjalizowaną jednostką do poszukiwań osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych oraz dronów wyposażonych w kamery z zoomem i kamery termowizyjne.
  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  Wyrażanie zgody:


  1. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię*

  Nazwisko*


  Płeć*


  Numer PESEL*

  Wykształcenie uczestnika*


  2. Dane adresowe Uczestnika szkolenia:

  Województwo*
  Powiat*

  Gmina*

  Miejscowość*

  Kod Pocztowy*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  3. Status Uczestnika:


  Wykonywany zawód:


  4. Oświadczenia:

  Oświadczam, że na terenie województwa lubelskiego:
  Uwaga – wielokrotny wybór! Zaznacz wszystkie pasujące do Twojej sytuacji pola!

  Adres miejsca pracy (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość)

  Adres szkoły/uczelni (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość)


  Oświadczam, że jestem osobą obcego pochodzenia


  Oświadczam, że jestem osobą z krajów trzecich (obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej)


  Oświadczam, że jestem osobą należącą do mniejszości w tym społeczności marginalizowanych


  Oświadczam, że jestem osobą w kryzysie bezdomności, dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań


  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami


  5. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  6. Informacje dotyczące szkolenia.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Wybór szkolenia:

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg) Z PODSTAWAMI FILMOWANIA W ZAKRESIE MONTAŻU WIDEO W PROGRAMIE ADOBE PREMIERE PRO
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5 wraz ze szkoleniem umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny wideo, edycji cyfrowej w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro oraz praktyczne tworzenie materiałów wideo z drona.
  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.


  Wyrażanie zgody:


  1. Dane przedsiębiorstwa:

  NIP*


  Typ przedsiębiorstwa*  Numer rachunku bankowego*  Nazwa banku*

  Osoba do kontaktów roboczych:

  Imię i nazwisko*

  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  2. Dane adresowe Uczestnika szkolenia:

  Imię*


  Nazwisko*  Płeć*


  Numer PESEL*


  Wykształcenie uczestnika*


  Adres zamieszkania:

  Województwo*
  Powiat*

  Gmina*

  Miejscowość*

  Kod Pocztowy*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  3. Uzasadnienie

  Przeważający kod PKD*


  Uzasadnienie wyboru usługi rozwojowej w kontekście prowadzonej działalności*

  (proszę uzasadnić w co najmniej 2-3 zdaniach)


  4. Oświadczenia Uczestnika:

  Oświadczam, że jestem osobą obcego pochodzenia

  Oświadczam, że jestem osobą z krajów trzecich (obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej)

  Oświadczam, że jestem osobą należącą do mniejszości w tym społeczności marginalizowanych

  Oświadczam, że jestem osobą w kryzysie bezdomności, dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami

  5. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  6. Informacje dotyczące szkolenia.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).

  Wybór szkolenia:

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg) Z PODSTAWAMI FILMOWANIA W ZAKRESIE MONTAŻU WIDEO W PROGRAMIE ADOBE PREMIERE PRO
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5 wraz ze szkoleniem umożliwiającym nabycie wiedzy z dziedziny wideo, edycji cyfrowej w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro oraz praktyczne tworzenie materiałów wideo z drona.
  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  Wyrażanie zgody:


  1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie

  NIP*


  REGON*  Data rozpoczęcia działalności*  Wiodące PKD
  (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*


  Obowiązek składania sprawozdań finansowych*  Czy podmiot objęty jest postępowaniem upadłościowym/ restrukturyzacyjnym?*  Wielkość przedsiębiorstwa*  Adres e-mail*  Numer kontaktowy*


  Osoba do kontaktów roboczych:


  Imię i nazwisko*  Zajmowane stanowisko*  Adres e-mail*  Numer kontaktowy*


  2. Charakterystyka przedsiębiorstwa:


  Opis działalności gospodarczej (prosimy o rozwinięcie opisu)*


  3. Informacje o pracownikach objętych wsparciem:


  Uczestnik usługi rozwojowej*


  Imię*  Nazwisko*  Wiek*  Numer PESEL*  Obywatelstwo*  E-mail*  Telefon kontaktowy*

  Dane zamieszkania Uczestnika


  Ulica*  Numer budynku*  Numer lokalu  Kod Pocztowy*  Miejscowość*  Gmina*  Powiat*  Województwo*  Kraj*


  Wykształcenie*  Płeć*

  Forma zatrudnienia


  1. Osoba obcego pochodzenia


  2. Osoba państwa trzeciego

  3. Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie

  4. Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  5. Osoba z niepełnosprawnościami


  4. Czy przedsiębiorstwo/Uczestnicy są zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  5. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Wybór szkolenia:

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5.

  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg), PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH ORAZ PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.

  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.


  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5.

  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg) Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.

  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5.

  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg) Z PODSTAWAMI FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.

  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5.

  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.


  Wyrażanie zgody:


  1. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię*

  Nazwisko*

  Numer PESEL*


  Wykształcenie uczestnika*


  2. Dane adresowe Uczestnika szkolenia:

  Województwo*
  Powiat*

  Gmina*

  Miejscowość*

  Kod Pocztowy*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  3. Oświadczenia:

  Oświadczam, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

  Oświadczam, że prowadzę własną działalność gospodarczą

  Oświadczam, że jestem wspólnikiem w spółce cywilnej

  Oświadczam, że jestem jedynym wspólnikiem w spółce z o.o.

  Oświadczam, że jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

  Oświadczam, że jestem osobą obcego pochodzenia

  Oświadczam, że jestem osobą z krajów trzecich (obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej)

  Oświadczam, że jestem osobą należącą do mniejszości w tym społeczności marginalizowanych

  Oświadczam, że jestem osobą w kryzysie bezdomności, dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami


  4. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  5. Informacje dotyczące szkolenia.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Wybór szkolenia:

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg) Z PODSTAWAMI FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5 wraz ze szkoleniem umożliwiającym nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycji cyfrowej w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  PILOT DRONA WYŚCIGOWEGO FPV. SZKOLENIE Z ZASAD WYKONYWANIA LOTÓW W RAMACH MISJI VLOS <25KG
  Szkolenie prowadzące do nabycia wiedzy o zasadach bezpiecznego wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku oraz lotów FPV.
  Kurs nie prowadzi do zdobycia uprawnień dronowych. Po realizacji kursu możliwe podejście do egzaminu do kategorii A2.

  Wyrażanie zgody:


  1. Dane przedsiębiorstwa:

  NIP*


  Wielkość przedsiębiorstwa*  Typ przedsiębiorstwa*


  Osoba do kontaktów roboczych

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Numer kontaktowy*


  2. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię *


  Nazwisko*  Adres e-mail*  Numer kontaktowy*  Płeć*  Numer PESEL*  Wykształcenie uczestnika*  Uczestnik usługi rozwojowej*


  3. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Pakiety:


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Wybór szkolenia:

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5.
  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.

  Wyrażanie zgody:


  1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie

  NIP*

  REGON*

  Adres e-mail*

  Adres do korespondencji*


  Wielkość przedsiębiorstwa*  Liczba osób zatrudnionych łącznie*

  (Uwaga! Jako osoby zatrudnione zalicza się właściciela, wspólnika, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło i umowy agencyjnej)


  Liczba osób skierowanych na szkolenie*


  2. Dane Uczestnika szkolenia:

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Numer kontaktowy*


  Płeć*


  Numer PESEL*


  Wykształcenie uczestnika*


  3. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Wybór szkolenia:

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5.
  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.

  NSTS-06 Z MISJAMI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYMI
  Szkolenie na pilota drona BVLOS MR do 25 kg (NSTS-06) do misji poszukiwawczo-ratowniczych. Szkolenie z wyspecjalizowaną jednostką do poszukiwań osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych oraz dronów wyposażonych w kamery z zoomem i kamery termowizyjne.
  Wykonywanie lotów w ramach kategorii szczególnej możliwe jest na podstawie ważnego Oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym NSTS. Takie oświadczenie operator BSP mógł przedłożyć do ULC do 31 grudnia 2023 r.
  Uprawnienia ważne są do 31 grudnia 2025 r.

  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.


  Wyrażanie zgody:


  1. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię*

  Nazwisko*


  Płeć*

  Numer PESEL*

  Wiek*


  Obywatelstwo*


  Czy mieszkasz w Małopolsce?

  Czy pracujesz w Małopolsce lub pełnisz czynną służbę w WOT lub OSP na terenie województwa małopolskiego?

  Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

  NIP*


  2. Status na rynku pracy:*

  Zaznacz właściwe:

  Zaznacz właściwe:


  3. Dane adresowe Uczestnika szkolenia:

  Numer kontaktowy*

  Adres email*

  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Kod Pocztowy*

  Miejscowość*
  Ulica*
  Numer budynku*

  Numer lokalu


  4. Dane o zatrudnieniu:

  Miejsce zatrudnienia:

  Inne:

  Pełna nazwa zakładu pracy, jednostki (w przypadku żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub OSP):

  Pełny adres zakładu pracy lub jednostki albo adres prowadzonego gospodarstwa rolnego (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu):

  Zawód:

  Inny:


  Wykształcenie Uczestnika*


  5. Oświadczenia Uczestnika:

  Osobą z niepełnosprawnością

  Oświadczam że:

  NIP*


  6. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  7. Informacje dotyczące szkolenia.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Dostępny pakiet:

  Szkolenie na pilota drona BVLOS MR do 25 kg (NSTS-06) do misji poszukiwawczo-ratowniczych.
  Szkolenie z wyspecjalizowaną jednostką do poszukiwań osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych oraz dronów wyposażonych w kamery z zoomem i kamery termowizyjne.
  Uprawnienia ważne są do 31 grudnia 2025 r.

  Zobacz film z przebiegu szkolenia!


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  1. Dane przedsiębiorstwa

  NIP*

  REGON*


  Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy


  Imię i nazwisko:


  Funkcja:


  Osoba do kontaktu


  Imię i nazwisko:


  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*


  2. Status Wnioskodawcy


  Status Wnioskodawcy*


  Rodzaj Wnioskodawcy*

  niezależne (samodzielne)partnerskiepowiązanenie dotyczy


  Numer rachunku bankowego przedsiębiorstwa*


  Uzasadnienie potrzeby realizacji usługi rozwojowej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Wnioskodawcy i/lub pracownika/ów (minimum 3 zdania):


  3. Dane Uczestnika


  Imię i nazwisko*  PESEL*  Telefon kontaktowy*  Adres e-mail*


  Obywatelstwo*


  Adres zamieszkania Uczestnika:


  Województwo*  Powiat*  Gmina*  Miejscowość*  Poczta*  Kod pocztowy*  Ulica*  Numer budynku*  Numer lokalu*


  Wykształcenie (na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego)*


  Miejsce wykonywania pracy:


  Kraj*  Województwo*  Powiat*  Gmina*  Miejscowość*  Poczta*  Kod pocztowy*  Ulica*  Numer budynku*  Numer lokalu*

  Rodzaj zatrudnienia*

  Czas obowiązywania umowy*

  OD:

  DO:

  OD:


  Zajmowane stanowisko pracy*


  Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami*


  Opis potrzeb:


  4. Czy przedsiębiorstwo/Uczestnicy są zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  5. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH


  • Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Jestem zainteresowany/a rozszerzeniem umiejętności w przyszłości o dodatkowe szkolenia specjalistyczne w zakresie:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.


  Wyrażanie zgody:


  1. Dane przedsiębiorstwa:

  NIP*


  Wielkość przedsiębiorstwa*  Typ przedsiębiorstwa*


  Osoba do kontaktów roboczych

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Numer kontaktowy*


  2. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię *


  Nazwisko*  Adres e-mail*  Numer kontaktowy*  Płeć*  Numer PESEL*  Wykształcenie uczestnika*  Uczestnik usługi rozwojowej*


  3. Czy Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Pakiety:


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Wybór szkolenia:

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA DO EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ STS-01 (VLOS MR do 25 kg) Z PODSTAWAMI FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.

  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji VLOS <25 kg w ramach europejskich uprawnień, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku z nadaną klasą C5.

  Operacje w ramach STS-01 wymagają zastosowania dronów z nadaną klasą C5.


  Wyrażanie zgody:


  1. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię (imiona)*


  Nazwisko*  Płeć*  Pesel*  Data urodzenia*  Obywatelstwo*  Wykształcenie*


  2. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do Projektu:


  Proszę zaznaczyć właściwe:


  Miejsce pracy:


  Ulica, numer budynku i lokalu*  Miejscowość i kod pocztowy*


  Proszę zaznaczyć właściwe:


  Adres pobierania nauki:


  Ulica, numer budynku i lokalu*  Miejscowość i kod pocztowy*


  Proszę zaznaczyć właściwe:


  3. Dane teleadresowe Uczestnika:


  Województwo*


  Powiat*


  Gmina*


  Miejscowość*


  Ulica*


  Numer budynku*  Numer lokalu  Kod Pocztowy*  Kraj*  Numer kontaktowy*  Adres email*


  4. Status Uczestnika:


  Osoba obcego pochodzenia  Osoba państwa trzeciego  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (w tym społeczności marginalizowane)  Osoba z niepełnosprawnościami


  5. Oświadczenia:


  Oświadczam, że NIE jestem zarejestrowany/-a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ani w żadnym innym rejestrze przedsiębiorców i NIE prowadzę działalności gospodarczej.  Oświadczam, że NIE korzystam ze wsparcia u innego Operatora w ramach tego samego działania 6.5 w tym samym czasie.


  6. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  7. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg) Z OBSŁUGĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ DO PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji NSTS-06

  | Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej


  Jestem zainteresowany/a rozszerzeniem umiejętności w przyszłości o dodatkowe szkolenia specjalistyczne w zakresie:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA DRONÓW W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM DO OPRYSKÓW I BADAŃ KONDYCJI UPRAW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu zastosowania dronów w rolnictwie precyzyjnym, przeprowadzanie analizy danych agrolotniczych w programie DJI Terra oraz wykorzystywanie dronów do oprysków i badania kondycji upraw.


  1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie


  NIP*  REGON*  KRS
  (jeśli dotyczy)


  Wiodące PKD
  (Podać nr PKD działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o dofinansowanie usługi rozwojowej)*


  Telefon kontaktowy*  Adres e-mail przedsiębiorstwa*  Data rozpoczęcia działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*  Przedsiębiorstwo odprowadza na terenie woj. warmińsko–mazurskiego podatek*  Forma prawna*

  Inna forma prawna - jaka?


  Przedsiębiorstwo działa w oparciu o umowę*

  Numer rachunku bankowego należącego do wnioskującego przedsiębiorstwa, na które zostanie dokonana refundacja*
  w przypadku CZYNNYCH płatników VAT numer konta bankowego MUSI znajdować się na „białej liście podatników VAT”


  Osoba do kontaktów roboczych:


  Imię i nazwisko*


  Adres e-mail*

  Numer kontaktowy*


  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa:

  Jeśli TAK, proszę podać nr PKD i wybrać specjalizację:

  Jeśli NIE należy wskazać DOKŁADNY adres prowadzenia działalności na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (np. biuro, punkt obsługi klienta, miejsce świadczenia usług itp.):


  Przedsiębiorstwo jest płatnikiem podatku VAT:


  Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w BUR jako Dostawca usług rozwojowych „z możliwością dofinansowania”:  Przedsiębiorstwo prowadzi LUB planuje prowadzić działalność związaną z opieką długoterminową:  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze zielonej gospodarki:  Preferowana forma przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych:  Czy uczestnicy usług rozwojowych potrzebują szczególnych usprawnień dotyczących osób z niepełnosprawnościami?

  2. Kategoria przedsiębiorstwa:

  Typ przedsiębiorstwa*
  samodzielne (niezależne)powiązane (kapitałowo i/lub osobowo)partnerskie


  Wielkość przedsiębiorstwa*


  3. Informacje o planowanym wsparciu w ramach projektu:


  Pracownicy kierowani do udziału w usługach rozwojowych są zatrudnieni co najmniej 3 miesiące we wnioskującym przedsiębiorstwie


  Uczestnik usługi rozwojowej:


  4. Oświadczenia:


  Przedsiębiorstwo, które reprezentuję ma obowiązek składania sprawozdań finansowych  Przedsiębiorstwo, które reprezentuję zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami (o ile dotyczy)  Posiadam prawną możliwość odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku  Przedsiębiorca do dnia złożenia niniejszego formularza podpisał już umowę wsparcia na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Działania 7.5 w województwie warmińsko – mazurskim z innym regionalnym Operatorem.
  Jeśli TAK, należy wskazać nazwę Operatora w województwie warmińsko – mazurskim, u którego przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie do poniesionych kosztów usług rozwojowych


  Nazwa Operatora udzielającego dofinansowania:


  5. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię*

  Nazwisko*

  Płeć*

  Numer PESEL* (osoby nieposiadające numeru PESEL – data urodzenia oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)

  Dane teleadresowe Uczestnika:

  Województwo*

  Powiat*

  Gmina*

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Kod Pocztowy*

  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  6. Dane dotyczące zatrudnienia Uczestnika Projektu:

  Nazwa stanowiska zajmowanego w przedsiębiorstwie*


  Podstawa zatrudnienia*  Wymiar pracy*

  Okres zatrudnienia OD-DO*


  7. Czy przedsiębiorstwo/Uczestnicy są zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  8. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg) Z OBSŁUGĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ DO PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji NSTS-06

  | Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej


  Jestem zainteresowany/a rozszerzeniem umiejętności w przyszłości o dodatkowe szkolenia specjalistyczne w zakresie:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA DRONÓW W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM DO OPRYSKÓW I BADAŃ KONDYCJI UPRAW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu zastosowania dronów w rolnictwie precyzyjnym, przeprowadzanie analizy danych agrolotniczych w programie DJI Terra oraz wykorzystywanie dronów do oprysków i badania kondycji upraw.


  1. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię*
  Nazwisko*

  Płeć*

  Numer PESEL*


  Wykształcenie Uczestnika*


  Status na rynku pracy:*

  NIP*
  Adres*

  Nazwa*
  Adres*

  Nazwa*
  Adres*

  Status osoby bezrobotnej:*


  2. Dane adresowe Uczestnika szkolenia:

  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Kod Pocztowy*

  Ulica*
  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  3. Oświadczenia Uczestnika:

  Oświadczam, że jestem:

  Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia

  Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Osobą z niepełnosprawnością

  Osobą w wieku powyżej 55 lat w dniu uczestnictwa w usłudze rozwojowej

  Osoba o niskich kwalifikacjach (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

  Osoba będąca: pedagogiem, psychologiem, uczestnikiem i absolwentem Ochotniczych Hufców Pracy

  Osoba z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w województwie opolskim czyli: osoby ubogie pracujące, kobiety, osoby młode w wieku 15-29 lat, osoby z terenów wiejskich, osoby zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji (OSI krajowe)

  Czy założone zostało ,,Moje Portfolio'' lub konto Europass na darmowej platformie do nauki i pracy w Europie, służące identyfikacji nabytych umiejętności i kompetencji, tworzeniu CV i listów motywacyjnych, sprawdzeniu umiejętności cyfrowych?

  Oświadczam że:


  4. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  5. Czy masz konto ePUAP z profilem zaufanym?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  6. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Zaznacz interesującą Cię opcję:


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA DRONÓW W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM DO OPRYSKÓW I BADAŃ KONDYCJI UPRAW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu zastosowania dronów w rolnictwie precyzyjnym, przeprowadzanie analizy danych agrolotniczych w programie DJI Terra oraz wykorzystywanie dronów do oprysków i badania kondycji upraw.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Wymagane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA DRONÓW W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM DO OPRYSKÓW I BADAŃ KONDYCJI UPRAW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu zastosowania dronów w rolnictwie precyzyjnym, przeprowadzanie analizy danych agrolotniczych w programie DJI Terra oraz wykorzystywanie dronów do oprysków i badania kondycji upraw.

  Miejsce na dodatkowe uwagi dotyczące szkoleń:


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  1. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię (Imiona)*

  Nazwisko*

  Płeć*

  Numer PESEL*

  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*


  Wykształcenie Uczestnika*


  2. Dane adresowe Uczestnika szkolenia:

  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Kod Pocztowy*

  Ulica*
  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  Adres do korespondencji*


  Prosimy o podanie adresu do korespondencji:


  Województwo*

  Powiat*
  Gmina*
  Miejscowość*
  Kod Pocztowy*

  Ulica*
  Numer budynku*

  Numer lokalu


  3. Status Uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:

  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie

  Osoba z krajów trzecich

  Osoba obcego pochodzenia

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Osoba z niepełnosprawnościami

  Osoba z niskimi kwalifikacjami (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

  Osoba pochodząca z obszarów wiejskich


  Status na rynku pracy*

  Wykonywany zawód*

  Kierunek studiów/Profil w szkole*


  4. Uzasadnienie potrzeb rozwojowych osoby dorosłej, w kontekście planowanych usług rozwojowych:

  Wymagane minimum 3 zdania


  5. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?*

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  6. Czy Uczestnik do dnia złożenia wniosku korzystał z usług rozwojowych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych?*


  7. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Zaznacz interesującą Cię opcję:


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.


  1. Dane przedsiębiorstwa:

  REGON*


  NIP*  Numer telefonu do kontaktu*  Adres mailowy do kontaktu*  Forma prawna*  Prowadzenie działalności gospodarczej*  Status przedsiębiorstwa*  Rodzaj przedsiębiorstwa*  Przeważający kod PKD*  Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy*
  (Imię i nazwisko)


  Czy wnioskodawca jest w trakcie procesów restrukturyzacyjnych?*  Czy Wnioskodawca do dnia złożenia Wniosku korzystał z usług rozwojowych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych?*  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług?*


  2. Opis potrzeb rozwojowych w kontekście wybranych usług:

  Wymagane minimum 3 zdania


  3. Czy przedsiębiorstwo/Uczestnicy są zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  4. Dane osobowe Uczestnika:

  Imię (Imiona)*


  Nazwisko*


  Płeć*


  Numer PESEL*  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*  Wykształcenie Uczestnika*

  Adres zamieszkania Uczestnika

  Województwo*

  Powiat*


  Gmina*


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy*  Ulica*


  Numer budynku*  Numer lokalu  Numer kontaktowy*  Adres email*


  5. Status Uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:

  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie

  Osoba z krajów trzecich

  Osoba obcego pochodzenia

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Osoba z niepełnosprawnościami

  Osoba z niskimi kwalifikacjami (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

  Osoba pochodząca z obszarów wiejskich


  Status na rynku pracy*

  Wykonywany zawód*

  Kierunek studiów/Profil w szkole*


  6. Informacje dotyczące szkolenia, które Uczestnik chce zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Zaznacz interesującą Cię opcję:


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.


  Czy chcesz dodać kolejnego uczestnika?


  Dane osobowe Uczestnika nr 2:

  Imię (Imiona)*


  Nazwisko*


  Płeć*


  Numer PESEL*


  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*


  Wykształcenie Uczestnika*

  Adres zamieszkania Uczestnika

  Województwo*

  Powiat*


  Gmina*


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy*  Ulica*


  Numer budynku*  Numer lokalu  Numer kontaktowy*  Adres email*


  Status Uczestnika projektu nr 2 w chwili przystąpienia do projektu:

  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie

  Osoba z krajów trzecich

  Osoba obcego pochodzenia

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Osoba z niepełnosprawnościami

  Osoba z niskimi kwalifikacjami (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

  Osoba pochodząca z obszarów wiejskich


  Status na rynku pracy*

  Wykonywany zawód*

  Kierunek studiów/Profil w szkole*


  6. Informacje dotyczące szkolenia, które Uczestnik chce zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Zaznacz interesującą Cię opcję:


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.


  Czy chcesz dodać kolejnego uczestnika?


  Dane osobowe Uczestnika nr 3:

  Imię (Imiona)*


  Nazwisko*


  Płeć*


  Numer PESEL*


  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*


  Wykształcenie Uczestnika*

  Adres zamieszkania Uczestnika

  Województwo*

  Powiat*


  Gmina*


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy*  Ulica*


  Numer budynku*  Numer lokalu  Numer kontaktowy*  Adres email*


  Status Uczestnika projektu nr 3 w chwili przystąpienia do projektu:

  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie

  Osoba z krajów trzecich

  Osoba obcego pochodzenia

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Osoba z niepełnosprawnościami

  Osoba z niskimi kwalifikacjami (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

  Osoba pochodząca z obszarów wiejskich


  Status na rynku pracy*

  Wykonywany zawód*

  Kierunek studiów/Profil w szkole*


  Informacje dotyczące szkolenia, które Uczestnik chce zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Zaznacz interesującą Cię opcję:


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.


  Czy chcesz dodać kolejnego uczestnika?


  Dane osobowe Uczestnika nr 4:

  Imię (Imiona)*


  Nazwisko*


  Płeć*


  Numer PESEL*


  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*


  Wykształcenie Uczestnika*

  Adres zamieszkania Uczestnika

  Województwo*

  Powiat*


  Gmina*


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy*  Ulica*


  Numer budynku*  Numer lokalu  Numer kontaktowy*  Adres email*


  Status Uczestnika projektu nr 4 w chwili przystąpienia do projektu:

  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie

  Osoba z krajów trzecich

  Osoba obcego pochodzenia

  Osoba pochodząca z obszarów wiejskich

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Osoba z niepełnosprawnościami

  Osoba z niskimi kwalifikacjami (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)


  Status na rynku pracy*

  Wykonywany zawód*

  Kierunek studiów/Profil w szkole*


  Informacje dotyczące szkolenia, które Uczestnik chce zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Zaznacz interesującą Cię opcję:


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.


  Czy chcesz dodać kolejnego uczestnika?


  Dane osobowe Uczestnika nr 5:

  Imię (Imiona)*


  Nazwisko*


  Płeć*


  Numer PESEL*


  Wiek w chwili przystąpienia do projektu*


  Wykształcenie Uczestnika*

  Adres zamieszkania Uczestnika

  Województwo*

  Powiat*


  Gmina*


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy*  Ulica*


  Numer budynku*  Numer lokalu  Numer kontaktowy*  Adres email*


  Status Uczestnika projektu nr 5 w chwili przystąpienia do projektu:

  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie

  Osoba z krajów trzecich

  Osoba obcego pochodzenia

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  Osoba z niepełnosprawnościami

  Osoba z niskimi kwalifikacjami (oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

  Osoba pochodząca z obszarów wiejskich


  Status na rynku pracy*

  Wykonywany zawód*

  Kierunek studiów/Profil w szkole*


  Informacje dotyczące szkolenia, które Uczestnik chce zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  Zaznacz interesującą Cię opcję:


  Szkolenie dronowe (wymagane):

  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA (BVLOS MR do 25 kg)
  Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg, przygotowujące do samodzielnego oraz bezpiecznego działania w zakresie wykonywania lotów dronami w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

  Wybierz szkolenie specjalistyczne:

  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu fotogrametrii, obsługę programu Pix4D pod kątem tworzenia ortofotomap i modeli 3D oraz praktyczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych.
  SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAFII I FILMOWANIA W ZAKRESIE OBRÓBKI ZDJĘĆ I MONTAŻU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy z dziedziny fotografii i wideo, edycję cyfrową w specjalistycznych programach Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop oraz praktyczne tworzenie materiałów foto-wideo z drona.
  SZKOLENIE Z WYKONYWANIA MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizację misji SAR z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej oraz analizę i interpretację danych pozyskanych z udziałem dronów.
  SZKOLENIE Z PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TERMOWIZYJNYCH I TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z obszaru nowoczesnych inspekcji technicznych i termowizyjnych, przeprowadzanie badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Termal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamer z zoomem i kamery termowizyjnej.
  Zalecane szkolenie na pilota drona (w przypadku braku uprawnień MR do 25 kg) oraz szkolenie do pomiarów fotogrametrycznych
  SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO LiDAR W KAMPANIACH POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW
  Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy w dziedzinie pozyskiwania danych 3D za pomocą skanowania laserowego, przetwarzanie i obróbkę danych przestrzennych w dedykowanych programach (m.in. DJI Terra) oraz wykonywanie nalotów z technologią LiDAR.

  Proszę wybrać powiat zamieszkania/zatrudnienia/pobierania nauki:


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona)*

  Nazwisko*

  Numer kontaktowy*

  Adres email*

  Numer PESEL*


  2. Dane adresowe Uczestnika:

  Województwo*
  Powiat*
  Gmina*
  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Obszar*


  3. Status uczestnika:

  Jestem osobą uczącą się na terenie województwa podkarpackiego*

  Adres szkoły/uczelni

  Powiat*

  Gmina*

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Jestem osobą pracującą na terenie województwa podkarpackiego*

  Adres miejsca pracy

  Powiat*

  Gmina*

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu


  4.Oświadczenia:


  Oświadczam, że z własnej inicjatywy chcę podnieść swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje  Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (pozarolnicza lub rolnicza działalność zarobkowa (w tym działalność zawieszona) lub działalność nierejestrowa lub uczestniczenie w spółce jako wspólnik.  Oświadczam, że prowadzę działalność oświatową  Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy skierowanym na szkolenie przez pracodawcę  Oświadczam, że uczestniczę/uczestniczyłem/am:

  - w usłudze rozwojowej w ramach więcej niż jednego subregionu
  - w innym tożsamym projekcie współfinansowanym z EFS Plus działanie 7.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji
  - w programie centralnym operatorskim, np. FERS – projekty branżowe w zakresie zielonych kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem
  - w działaniach wdrażanych w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna)


  Oświadczam, że posiadam następujące wykształcenie (kwalifikacje)  Oświadczam, że jestem kobietą powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami


  Prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić:


  Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko/dzieci do lat 18


  5. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  6. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  Jako punkt obsługi Kandydata(-tki)/ Uczestnika(-czki) Projektu (miejsce złożenia formularza rekrutacyjnego, podpisania umowy i złożenia dokumentów rozliczeniowych usługi rozwojowej) wybieram Punkt Kontaktowy:


  1. Dane personalne:

  Imię*


  Drugie imię*  Nazwisko*  Telefon kontaktowy*  Adres e-mail*  Obywatelstwo*


  Inne - jakie? Prosimy o wpisanie:

  PESEL*


  Data urodzenia*  Płeć*  Wykształcenie*


  2. Adres zamieszkania:

  Województwo*

  Powiat*

  Gmina*

  Miejscowość*

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu


  3. Status na rynku pracy:

  Status Kandydata/ki na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

  Adres pobierania nauki:

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  Miejscowość i kod pocztowy*

  Miejsce pracy:

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  Miejscowość i kod pocztowy*


  4. Szczególna sytuacja Kandydata/ki:

  Osoba z krajów trzecich.

  Osoba obcego pochodzenia.

  Osoba należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych.

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

  Osoba z niepełnosprawnościami.


  5. Oświadczenia:

  Oświadczam że jestem zainteresowany/-a z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji/kompetencji/umiejętności

  Oświadczam że jestem osobą dorosłą, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończony 18 r.ż.

  Oświadczam że jestem osobą mającą miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego lub strzyżowskiego:

  Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną

  Oświadczam że jestem osobą powyżej 55 r.ż. (od dnia 55 urodzin)

  Oświadczam że jestem osobą o niskich kwalifikacjach posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (brak wykształcenia, wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

  Oświadczam że jestem kobietą powracającą na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

  Oświadczam że jestem osobą samotnie wychowująca dziecko/dzieci

  Oświadczam, że jestem osobą posiadającą status osoby bezrobotnej

  Oświadczam że jestem osobą osiągającą miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Operacja Edukacja!”, spełniam wszystkie określone w nim warunki uczestnictwa i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

  Oświadczam, że:


  6. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  7. Czy wyrażasz zgodę na pomoc przy wysłaniu formularza zgłoszeniowego w wersji on-line w dniu naboru?


  8. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  1. Dane personalne:

  Imię*


  Drugie imię*  Nazwisko*  Telefon kontaktowy*  Adres e-mail*  Obywatelstwo*


  Inne - jakie? Prosimy o wpisanie:

  PESEL*


  Data urodzenia*  Płeć*  Wykształcenie*


  2. Adres zamieszkania:

  Województwo*

  Powiat*

  Gmina*

  Miejscowość*

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu


  3. Status na rynku pracy:

  Status Kandydata/ki na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

  Adres pobierania nauki:

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  Miejscowość i kod pocztowy*

  Miejsce pracy:

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  Miejscowość i kod pocztowy*


  4. Szczególna sytuacja Kandydata/ki:

  Osoba z krajów trzecich. (Osoba, która jest obywatelem krajów spoza UE)

  Osoba obcego pochodzenia.

  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych.

  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

  Osoba z niepełnosprawnościami.


  5. Oświadczenia:

  Oświadczam że jestem zainteresowany/-a z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji/kompetencji/umiejętności

  Oświadczam że jestem osobą dorosłą, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończony 18 r.ż.

  Oświadczam że jestem osobą mającą miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie miasta Rzeszów:

  Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną

  Oświadczam że jestem osobą powyżej 55 r.ż. (od dnia 55 urodzin)

  Oświadczam że jestem osobą o niskich kwalifikacjach posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (brak wykształcenia, wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

  Oświadczam że jestem kobietą powracającą na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

  Oświadczam że jestem osobą samotnie wychowująca dziecko/dzieci

  Oświadczam że jestem osobą osiągającą miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym


  6. Oświadczenia końcowe:

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Postaw na siebie!” i spełniam wszystkie określone w nim warunki uczestnictwa

  Oświadczam, że:


  7. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  8. Czy wyrażasz zgodę na pomoc przy wysłaniu formularza zgłoszeniowego w wersji on-line w dniu naboru?


  9. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona)*

  Nazwisko*

  Numer kontaktowy*

  Adres email*

  Numer PESEL*

  Płeć*


  2. Dane adresowe Uczestnika:

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Gmina*

  Powiat*

  Województwo*

  Obszar*


  3. Status na rynku pracy:

  Proszę wybrać właściwy:


  Osoba bezrobotna:


  Osoba długotrwale bezrobotna:

  Adres pobierania nauki


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*

  Adres miejsca pracy


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  4. Status Uczestnika:


  Osoba z krajów trzecich  Osoba obcego pochodzenia  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań


  5. Oświadczenia:


  Oświadczam, że z własnej inicjatywy chcę podnieść swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje  Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (pozarolnicza lub rolnicza działalność zarobkowa (w tym działalność zawieszona) lub działalność nierejestrowa lub uczestniczenie w spółce jako wspólnik.  Oświadczam, że prowadzę działalność oświatową  Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy skierowanym na szkolenie przez pracodawcę  Oświadczam, że uczestniczę/uczestniczyłem/am:

  - w usłudze rozwojowej w ramach więcej niż jednego subregionu
  - w innym tożsamym projekcie współfinansowanym z EFS Plus działanie 7.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji
  - w programie centralnym operatorskim, np. FERS – projekty branżowe w zakresie zielonych kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem
  - w działaniach wdrażanych w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna)


  Oświadczam, że posiadam następujące wykształcenie (kwalifikacje)


  Oświadczam, że jestem kobietą powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami


  Prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić:


  Inne - jakie?


  Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko/dzieci do lat 18  Oświadczam, że jestem osobą w trudnej sytuacji finansowej (dotyczy osób o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1 164 zł – dla osoby samotnie gospodarującej i 900 zł – dla osoby w rodzinie).  Oświadczam, że jestem osobą posiadającą status osoby bezrobotnej.


  6. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  7. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona)*

  Nazwisko*

  Numer kontaktowy*

  Adres email*

  Numer PESEL*

  Płeć*


  2. Dane adresowe Uczestnika:

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Gmina*

  Powiat*

  Województwo*

  Obszar*


  3. Status na rynku pracy:

  Proszę wybrać właściwy:


  Osoba bezrobotna:


  Osoba długotrwale bezrobotna:

  Adres pobierania nauki


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*

  Adres miejsca pracy


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  4. Status Uczestnika:


  Osoba z krajów trzecich  Osoba obcego pochodzenia  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań


  5. Oświadczenia:


  Oświadczam, że z własnej inicjatywy chcę podnieść swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje  Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (pozarolnicza lub rolnicza działalność zarobkowa (w tym działalność zawieszona) lub działalność nierejestrowa lub uczestniczenie w spółce jako wspólnik.  Oświadczam, że prowadzę działalność oświatową  Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy skierowanym na szkolenie przez pracodawcę  Oświadczam, że uczestniczę/uczestniczyłem/am:

  - w usłudze rozwojowej w ramach więcej niż jednego subregionu
  - w innym tożsamym projekcie współfinansowanym z EFS Plus działanie 7.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji
  - w programie centralnym operatorskim, np. FERS – projekty branżowe w zakresie zielonych kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem
  - w działaniach wdrażanych w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna)


  Oświadczam, że posiadam następujące wykształcenie (kwalifikacje)


  Oświadczam, że jestem kobietą powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami


  Prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić:


  Inne - jakie?


  Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko/dzieci do lat 18  Oświadczam, że jestem osobą w trudnej sytuacji finansowej (dotyczy osób o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1 164 zł – dla osoby samotnie gospodarującej i 900 zł – dla osoby w rodzinie).  Oświadczam, że jestem osobą posiadającą status osoby bezrobotnej.


  6. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  7. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona)*

  Nazwisko*

  Numer kontaktowy*

  Adres email*

  Numer PESEL*

  Płeć*


  2. Dane adresowe Uczestnika:

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Gmina*

  Powiat*

  Województwo*

  Obszar*


  3. Status na rynku pracy:

  Proszę wybrać właściwy:


  Osoba bezrobotna:


  Osoba długotrwale bezrobotna:

  Adres pobierania nauki


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*

  Adres miejsca pracy


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  4. Status Uczestnika:


  Osoba z krajów trzecich  Osoba obcego pochodzenia  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań


  5. Oświadczenia:


  Oświadczam, że z własnej inicjatywy chcę podnieść swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje  Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (pozarolnicza lub rolnicza działalność zarobkowa (w tym działalność zawieszona) lub działalność nierejestrowa lub uczestniczenie w spółce jako wspólnik.  Oświadczam, że prowadzę działalność oświatową  Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy skierowanym na szkolenie przez pracodawcę  Oświadczam, że uczestniczę/uczestniczyłem/am:

  - w usłudze rozwojowej w ramach więcej niż jednego subregionu
  - w innym tożsamym projekcie współfinansowanym z EFS Plus działanie 7.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji
  - w programie centralnym operatorskim, np. FERS – projekty branżowe w zakresie zielonych kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem
  - w działaniach wdrażanych w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna)


  Oświadczam, że posiadam następujące wykształcenie (kwalifikacje)


  Oświadczam, że jestem kobietą powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami


  Prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić:


  Inne - jakie?


  Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko/dzieci do lat 18  Oświadczam, że jestem osobą w trudnej sytuacji finansowej (dotyczy osób o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1 164 zł – dla osoby samotnie gospodarującej i 900 zł – dla osoby w rodzinie).  Oświadczam, że jestem osobą posiadającą status osoby bezrobotnej.


  6. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  7. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):


  1. Dane Uczestnika Projektu:

  Imię (imiona)*

  Nazwisko*

  Numer kontaktowy*

  Adres email*

  Numer PESEL*

  Płeć*


  2. Dane adresowe Uczestnika:

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer budynku*

  Numer lokalu

  Kod Pocztowy*

  Poczta*

  Gmina*

  Powiat*

  Województwo*

  Obszar*


  3. Status na rynku pracy:

  Proszę wybrać właściwy:


  Osoba bezrobotna:


  Osoba długotrwale bezrobotna:

  Adres pobierania nauki


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*

  Adres miejsca pracy


  Miejscowość*


  Kod Pocztowy i poczta*

  Ulica, numer budynku i lokalu*


  4. Status Uczestnika:


  Osoba z krajów trzecich  Osoba obcego pochodzenia  Osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie  Osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań


  5. Oświadczenia:


  Oświadczam, że z własnej inicjatywy chcę podnieść swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje  Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (pozarolnicza lub rolnicza działalność zarobkowa (w tym działalność zawieszona) lub działalność nierejestrowa lub uczestniczenie w spółce jako wspólnik.  Oświadczam, że prowadzę działalność oświatową  Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy skierowanym na szkolenie przez pracodawcę  Oświadczam, że uczestniczę/uczestniczyłem/am:

  - w usłudze rozwojowej w ramach więcej niż jednego subregionu
  - w innym tożsamym projekcie współfinansowanym z EFS Plus działanie 7.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji
  - w programie centralnym operatorskim, np. FERS – projekty branżowe w zakresie zielonych kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem
  - w działaniach wdrażanych w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna)


  Oświadczam, że posiadam następujące wykształcenie (kwalifikacje)


  Oświadczam, że jestem kobietą powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami


  Prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić:


  Inne - jakie?


  Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko/dzieci do lat 18  Oświadczam, że jestem osobą w trudnej sytuacji finansowej (dotyczy osób o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1 164 zł – dla osoby samotnie gospodarującej i 900 zł – dla osoby w rodzinie).  Oświadczam, że jestem osobą posiadającą status osoby bezrobotnej.


  6. Czy zarejestrowałeś/aś się w Bazie Usług Rozwojowych?

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto:


  7. Informacje dotyczące szkolenia, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania.


  Czy posiadasz już uprawnienia dronowe?

  Prosimy o zaznaczenie posiadanych uprawnień:

  Przerwij uzupełnianie formularza i zarejestruj swoje konto na rządowym portalu uav.pansa.pl (obowiązkowe).


  SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

  | Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji BVLOS <25 kg

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z przeprowadzania badania i analizy obiektów w programach DJI Terra i DJI Thermal oraz wykonywanie lotów inspekcyjnych z użyciem kamery termowizyjnej


  Osoba polecająca (jeśli dotyczy):